Chinese Life Scientists Society in the UK

Sponsers and Partners

Education Section, Embassy of China BJMU
Arcelon

Recruitment Information

Deallus MedChemExpress

COMMITTEE MEMBERS 2013-2014

Chairmen:

Prof Wen Wang (Chairman)
Prof Xiaoyun Xu (Chairman elect)
Prof Zhanfeng Cui (Past Chairman)

Secretariat:

Dr Lingfang Zeng (secretary-in-general)
Dr Xiaoke Yin (website)

Chief treasurer:

Dr Xuebin Dong

Fund-raising:

Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:

Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:

Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

©2015 CLSS.org.uk all rights reserved.