Chinese Life Scientists Society in the UK

Sponsers and Partners

Education Section, Embassy of China BJMU
Arcelon

Recruitment Information

Deallus MedChemExpress

COMMITTEE MEMBERS 2014-2015

Chairmen:

Prof Xiaoyun Xu (Chairman)
Prof Daqing Ma (Chairman elect)
Prof Wen Wang (Past Chairman)

Secretariat:

Dr Jia Li (secretary-in-general)
Dr Quan Gu (newsletter and membership)
Dr Xiaoke Yin (website)

Chief treasurer:

Dr Xuebin Dong

Fund-raising:

Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:

Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:

Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

©2015 CLSS.org.uk all rights reserved.